历史资料
[发表评论] [查看此文评论]    满洲文化传媒
[主页]->[历史资料]->[满洲文化传媒]->[努爾哈齊「七大恨」探討]
满洲文化传媒
·长春满族人谈传承满洲语体会
·世居外满洲俄境内满洲人姓氏
·流传在海参崴一带的满洲民歌
·我们走的已经太远,以至于忘记了为什么而出发~~~!
·大清国满洲旗人文化十项特徵
·满族萨满歌舞的根基与传承说
·大清国满洲八旗四大家族
·满洲定名374年祭天聪汗文
·通古斯满洲红山文化玉箍形器试解
·满洲语语音和字母
·满洲清国开国元勋--何和礼
·现代满洲语使用者地理分布与历史渊源
·满洲语对现代汉语的影响以及满语遗存的体现
·喂,说你呐!
·Savannah Outen Official Goodbyes Video
·满洲文十二字头
·漂亮的刺绣满洲文十二生肖
·一个满族人的满洲语学习之路
·满洲语言文字发展史
·热情奔放的满洲鞑子秧歌
·后金国皇宫藏忽必烈画像
·请世界倾听福陵的哭泣~~~!
·古老而独特的满洲族现代婚礼
·满洲民歌:老嘎嘎披身一抹黑
·大满洲地区满族人过年习俗
·滿洲族文學與滿洲族民族意識
·大清国满洲皇陵建筑邮票
·满洲语日常用语
·谁创制了满洲文?
·满洲学书籍书影介绍
·满洲民族特色美食:焖子
·实拍满洲圣山长白山雪狐
·摄影作品欣赏:满洲吉祥
·阿骨打学兵法
·满洲学书籍书影介绍【二】
·老明信片上的后金国盛京皇宫
·苏军撤出满洲被拆除后的工厂
·Map of Manchuria
·祝博讯网各位编辑们虎年吉祥
·清国世袭铁帽子王承传谱系
·满洲镶蓝旗人鄂尔泰正直且传奇的经历
·川岛芳子确遭枪决替死传闻为假
·满洲族传统民歌:长白山
·满洲利亚啊,满洲利亚
·通古斯民族众生相
·女真移民在河南
·川岛芳子生平
·祝博讯网站虎年吉祥进步
·口号下赤裸裸的文化种族灭绝
·美哈佛大学满洲语教授欧立德(Mark Elli ott)
·富育光:传承满族说部是我的使命
·通古斯满洲学书籍书影介绍【三】
·通古斯满洲学书籍书影介绍【四】
·流泪的黑龙江满语村三家子
·《满族舞蹈发展史》出版发行
·冬装满洲旗袍图赏
·通古斯满洲语基础词汇
·《红楼梦》满族风俗研究
·完颜阿骨打
·图说满洲三大怪~~
·满族说部历史上的传承圈研究
·我们的努尔哈赤我们的领路人
·大清国皇家萨满教祭祀中牺牲、祭品和歌舞的供献
·承德举办《承德满族》首发式
·满洲八旗兵制
·通古斯满洲民族民俗人物集成
·一名士兵眼中的慈禧
·兼收并蓄的满族传统音乐
·亲历满洲国崩溃
·黑龙江瑷珲地区满族人习俗
·通古斯滿洲仙女神話中所呈現的功能意義
·德國之聲:為拯救滿語而努力著!
·满洲人入关前的策略管理
·描写掠夺满族人土地的小说
·大清国陆军部尚书铁良墨迹
·肅親王滿洲文奏摺原稿
·“亡族奴”们,醒醒吧!!
·满洲族人应该记住的八句话
·旗女旧影
·海东青
·满洲入关征服中国军事思想
·满洲语学习书籍介绍
·《满语文教程》出版发行
·新加坡举办滿族传世文物展览
·台湾2010年滿文學習開課
·海东青
·Eight Banners
·通古斯女真后裔赫哲族鱼皮画
·满族大作家穆儒丐的文学生涯
·黎明前的黑暗
·通古斯满洲民族资料图片集【第十一季】
·沈阳满洲族人掀起学习母语热潮!!
·潰是大一統的宿命
·海东青雕塑作品欣赏
·满洲族人重整世谱誊写式样
·满族冰滑子究竟是怎么来的?
·金小史
·探秘通古斯满族古部落鹰文化
·86岁满洲族老人传授母语
·通古斯满洲民族资料图片集【第十二季】
·《满蒙文化关系研究》出版发行
[列出本栏目所有内容]
欢迎在此做广告
努爾哈齊「七大恨」探討


   摘要
   
   「七大恨」是明末萬曆四十六年(天命三年,一六一八年)後金可汗努爾哈齊發布的討明檄文。此後經過不斷的征戰,最終建立了統治全中國的清帝國,故「七大恨」有其歷史意義。然所謂「七大恨」,在各書中所記出入雖大,卻多同意學者孟森的看法。本文則採質疑的態度,認為孟森『天聰印刷黃牓』的「七大恨」較為接近原文之說並不可信,因孟森未採用『明實錄』與『舊滿洲檔』等相當具有公信力的史料,就對「七大恨」作出結論,似有失當。
   

   關鍵字:努爾哈齊、七大恨、孟森、明實錄、舊滿洲檔
   
努爾哈齊「七大恨」探討

   
   一、前言
   
   明朝末年,神宗皇帝朱翊鈞年號萬曆,怠忽朝政長達二十餘年。出現中樞癱瘓、財政枯竭、邊備廢弛、天下騷動的末世局面。在東北邊疆的女真人努爾哈齊乘勢而起,兼併女真諸部,建國後金。以往在明朝廷的概念中,女真人本來就是不足觀的蠻夷餘孽[1]:
   
   國家東北夷三種女直(真)肅慎舊疆,亡金遺孽也。永樂初年女直(真)來朝,其后海西、建州女直(真)悉境歸附,乃設奴兒乾都司。
   
   但是努爾哈齊(奴兒哈赤)的擴張發展使明朝感到憂懼,認為他帶兵有成,志向不小,有坐大的態勢。明萬曆三十六年(一六○八)明朝禮部在奏文中就說[2]:
   
   更聞奴兒哈赤與弟速兒哈赤皆多智習兵,信賞必罰,妄自尊大,其志不小。
   
   為了對付邊族努爾哈齊這股興起的勢力,明朝廷從政治、經濟等各方面施壓,以免事態惡化。但這更激化兩者之間的矛盾,反逐漸導致了軍事衝突。萬曆四十六年(一六一八年),努爾哈齊以「七大恨」誓師,向明朝正式宣戰,終於在萬曆四十七年(一六一九年)發生了著名的薩爾滸之役。
   
   薩爾滸之役的重要性,可由以下文字獲得證實。大陸學者鄭天挺著的『清史』裡說,薩爾滸之戰是金軍轉守為攻,統一東北全境的一次關鍵性戰役[3]:
   
   薩爾滸之戰是明清興亡史上的一次關鍵性戰役。後金的勝利不僅粉碎了明朝一舉消滅後金的企圖,保衛了滿族的生存和發展;而且還衝破了明朝遼東防線,使後金軍轉守為攻,為進占遼瀋地區,為統一東北全境奠定了基礎。
   
   日本學者稻葉君山著、但燾譯的『清朝全史』也說,薩爾滸山之役,可以和太宗朝的松山之役並稱,實在關係明、清二國的興敗[4]:
   
   此戰稱薩爾滸山之役,與太宗朝松山之役並稱。明清二國之興敗,其關係實在此也。以意度之,太祖從此以後,愈表彰其後金之國號,而從此以前,尚止稱建州國汗也。乘薩爾滸山戰勝之勢,後金獲得效果益大,彼以是歲六月取開原,翌七月屠鐵嶺,破蒙古喀爾喀之兵,生擒酋長齋賽(宰賽)。八月,遂滅葉赫,羈糜於明之女真屬國,為哈達及葉赫,前者哈達被奪,今又喪葉赫,明之邊藩盡矣!
   
   因此,就成王敗寇的政治現實觀點來看,努爾哈齊的「七大恨」誓詞,無論他的文辭優美與否,都必然有其歷史意義存在,相當值得研究。
   
   二、明、清實錄上「七大恨」的內容
   
   在『明神宗實錄』上,清楚的記載了「七大恨」的內容。在萬曆四十六年四月甲寅記載,說努爾哈齊這個建州酋長,派遣俘虜漢人張儒紳、張棟、楊希舜、盧國仕四人進關,聲言求和。還帶來申奏一紙文書,自稱是建州國,裡面有「七宗惱恨」等話,七宗惱恨內容如下[5]:
   
   (萬曆四十六年四月甲寅)建酋差部夷章台等,執夷箭印文,送進擄去漢人張儒紳、張棟、楊希舜、盧國仕四名進關,聲言求和。傳來申奏一紙,自稱為建國,內有七宗惱恨等語,言朝廷無故殺其祖、父;背盟發兵出關,以護北關;(雲愛)瑷陽、清河漢人,出邊打礦打獵,殺其夷人;又助北關,將二十年前定的女兒,改嫁西虜;三岔、柴河、撫安諸夷,鄰邊住牧,不容收禾;過聽北關之言,道他不是;又西關被他得了,反助南關,逼說退還,後被北關搶去。及求南朝官一員、通官一員往他地,好信實赴貢罷兵,等言。
   
   『明實錄』記載當時東北的狀況,應該是相當翔實可信的。文中所謂的「建酋」、「諸夷」都不是什麼對滿人客氣的文字,經過清朝二六八年的統治,還能照原樣保存下來,實屬不易。
   
   另一個版本,可以在『清實錄•太祖高皇帝實錄』[6],或是日本學者稻葉君山著、但燾譯的『清朝全史』中看到[7]。『清實錄』、『清朝全史』兩書「七大恨」的文字幾乎沒有什麼差異,但是內容上比前面所說的『明神宗實錄』要詳細許多:
   
   天命三年戊午四月壬寅巳刻,上率步騎二萬征明,臨行書七大恨告天,其書曰:我之祖、父,未嘗損明邊一草寸土也。明無端啟釁邊陲,害我祖、父,恨一也。明雖啟釁,我尚欲修好。設碑勒誓:凡滿、漢人等,毋越疆圉,敢有越者,見即誅之,見而故縱,殃及縱者。詎明復諭誓言,逞兵越界,衛助葉赫,恨二也。明人於清河以南,江岸以北,每歲竊踰疆場,肆其攘奪。我遵誓行誅,明負前盟,責我擅殺,拘我廣寧使臣綱古里、方吉納,挾取十人,殺之邊境,恨三也。明越境以兵助葉赫,俾我已聘之女,改適蒙古,恨四也。柴河、三岔、撫安三路,我累世分守,疆土之眾,耕田藝穀,明不容刈穫,遣兵驅逐,恨五也。邊外葉赫,獲罪於天,明乃偏信其言,特遣使臣,遺書詬詈,肆行陵侮,恨六也。昔哈達助葉赫,二次來侵,我自報之,天既授我哈達之人矣,明又黨之,挾我以還其國,已有哈達之人,數被葉赫侵掠,夫列國之相征伐也,順天心者勝而存,逆天意者敗而亡,何能使死於兵者更生,得其地者更還乎?天建大國之君,即為天下共主,何獨搆怨於我國也?初扈倫諸國,合兵侵我,天厭扈倫啟釁,惟我是眷。今明助天譴之葉赫,抗天意,倒置是非,妄為判斷,恨七也。欺侵實甚,情所難堪。因此七大恨之故,是以征之。
   
努爾哈齊「七大恨」探討

   
   三、比較明、清實錄「七大恨」間的異同
   
   如果看了上述『明神宗實錄』與『清實錄•太祖高皇帝實錄』之後,幾乎不用比較,我們就會感覺這兩個版本的「七大恨」,繁簡大有不同。
   
   『明神宗實錄』的「七大恨」有兩百餘字,而『清實錄•太祖高皇帝實錄』的「七大恨」卻有四百餘字,相差達到一倍。
   
   但是文字多寡,並不能代表內容不同。由於『明神宗實錄』的「七大恨」,沒有段落,要逐一比較,只有先將內容分切為適當的七塊,才可能相比。
   
努爾哈齊「七大恨」探討

   
   現將雙方文字製成一表如下,以便於比對:
   
   七大恨
    明實錄
    清實錄
    備註
   
   一
    朝廷無故殺其祖、父;
    我之祖、父,未嘗損明邊一草寸土也。明無端啟釁邊陲,害我祖、父,恨一也。
    朝廷指明朝廷
   
   二
    背盟發兵出關,以護北關;
    明雖啟釁,我尚欲修好。設碑勒誓:凡滿、漢人等,毋越疆圉,敢有越者,見即誅之,見而故縱,殃及縱者。詎明復諭誓言,逞兵越界,衛助葉赫,恨二也。
    北關即葉赫
   
   三
    (雲愛)瑷陽、清河漢人,出邊打礦打獵,殺其夷人;
    明人於清河以南,江岸以北,每歲竊踰疆場,肆其攘奪。我遵誓行誅,明負前盟,責我擅殺,拘我廣寧使臣綱古里、方吉納,挾取十人,殺之邊境,恨三也。
    夷人指女真人
   
   四
    又助北關,將二十年前定的女兒,改嫁西虜;
    明越境以兵助葉赫,俾我已聘之女,改適蒙古,恨四也。
    西虜即蒙古
   
   五
    三岔、柴河、撫安諸夷,鄰邊住牧,不容收禾;
    柴河、三岔、撫安三路,我累世分守,疆土之眾,耕田藝穀,明不容刈穫,遣兵驅逐,恨五也。
   
   
   六
    過聽北關之言,道他不是;
    邊外葉赫,獲罪於天,明乃偏信其言,特遣使臣,遺書詬詈,肆行陵侮,恨六也。
   
   
   七
    又西關被他得了,反助南關,逼說退還,後被北關搶去。及求南朝官一員、通官一員往他地,好信實赴貢罷兵。
    昔哈達助葉赫,二次來侵,我自報之,天既授我哈達之人矣,明又黨之,挾我以還其國,已有哈達之人,數被葉赫侵掠,夫列國之相征伐也,順天心者勝而存,逆天意者敗而亡,何能使死於兵者更生,得其地者更還乎?天建大國之君,即為天下共主,何獨搆怨於我國也?初扈倫諸國,合兵侵我,天厭扈倫啟釁,惟我是眷。今明助天譴之葉赫,抗天意,倒置是非,妄為判斷,恨七也。
    西關指海西女真
   
   南關即哈達
   
   上表要說明的是,西關、南關、北關等關所指各為何。明中葉後,女真各部南遷,形成葉赫、哈達、烏拉、輝發等,史稱扈倫四部,也稱為海西四部。扈倫四部中除哈達外,皆以河命名。哈達為女真語「山峰」之意,哈達依山立國,故稱其為「山國」或「山夷」。哈達部居開原東南,貢市在廣順關,地近南,稱南關。葉赫部居開原北,貢市在鎮北關,地近北,稱北關。所以明人王在晉輯撰『三朝遼事實錄』「南北關」項下說[8]:
   
   海西、建東,處遼之東,名為東夷。海西者,南關、北關也。建東者,建州,即奴酋今地也。
   
   因此西關者,應該是泛指「海西四部」,上文說「海西者,南關、北關也。」或者可以合起來說成「西關」,以表示是建州之西。
   
   經過表列以後,初步判斷明、清實錄兩者「七大恨」之間實在是大同小異,『明實錄』能利用簡練的文言,把『清實錄』的意思準確表達出來,堪稱典範。
   
   不過有一點「小異」卻值得我們注意,在『清實錄』「七大恨」裡沒提到過,而在『明實錄』中出現的字句。『明實錄』第七恨中說:「及求南朝官一員、通官一員往他地,好信實赴貢罷兵。」這句話顯然是一個附帶條件。說他是「附帶條件」是因為,「七大恨」每一恨是一個主題,這是一般述說事理的常規。而在『明實錄』第七恨裡,竟然跑出了第二個主題,可見有些不合理。所幸他是用「及求」一詞來連接的,述說一件人事問題。「及」表示附帶、「求」表示動作,當然跟「大恨」是有所區別的。我們從其他的版本可以知道,這個人事問題指備禦官「蕭伯芝」作威作福的事,下面資料會談到那個版本的出處。
   
   四、學者孟森認為實錄之「七大恨」並非原文
   
   但是清末學者孟森認為「七大恨」原文現在已經找不到了,『清實錄』上面所載的並不是原文,為了免得「徒揚己醜」,於是實錄以後,「七大恨」都是改竄過的版本。孟森在『清史講義』裡面說[9]:
   
   七大恨原文今不見。並非實錄所載之文。今北京大學史料室存有天聰四年正月日印刷黃牓,為再度入關複述戊午七恨之文,事實頗有不同,當尚是戊午原狀。事隔十三年,對明之心理尚未變。且明邊內外耳目相接,所需此膀文之效用,尚未悟其無謂,故有複述牓發之舉,可信其正是原文。縱有改竄,必最相近。實錄之始修,已在天聰九年,時巳覺牓示七恨之徒揚己醜,特史中不能不存一告天事實,乃改竄以錄之。故有實錄以後,即是改本。其詳巳見北大史學社出版之余文,亦不複述。

[下一页]

©Boxun News Network All Rights Reserved.
所有栏目和文章由作者或专栏管理员整理制作,均不代表博讯立场